Green Innovation and Development Centre
ĐBSCL: Mối họa kép của nguồn nước trong bài toán năng lượng vùng