Green Innovation and Development Centre

CLEAN AIR AND WATER

  |   Author : GreenID Vietnam

Alliance, cooperation, connectivity and network development are selected

Liên minh, hợp tác, kết nối và phát triển mạng lưới được lựa chọn là một trong những nguyên tắc và giá trị cốt lõi của GreenID trong quá trình hoạt động hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam. Liên minh cũng là một giải pháp hiệu quả giúp GreenID thực hiện hướng tiếp cận tổng thể mang tính hệ thống, tổng hợp, toàn diện và cấp tiến để đạt được mục tiêu và sứ mệnh của mình. GreenID luôn ý thức và nỗ lực kết nối các nguồn lực, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo từ các cá nhân, tổ chức để tăng cường sự hiểu biết giữa các bên thông qua chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm, dung hòa sự khác biệt hướng tới hợp tác đa bên cùng có lợi, tạo nên sức mạnh tổng hòa, sự đồng thuận hướng tới phát triển bền vững, đảm bảo sự công bằng, tham gia dân chủ trong xã hội.

GreenID hiện đang hoạt động tích cực trong một số mạng lưới và liên minh ở Việt Nam, khu vực Mê Công, Đông Nam Á và toàn cầu. Ở Việt Nam, GreenID là thành viên sáng lập đồng thời là đầu mối liên hệ của Liên minh Năng lượng (www.greenidvietnam.org.vn). GreenID đồng thời là thành viên nòng cốt của nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG: http://www.ngocentre.org.vn/ccwg) và đang tích cực hỗ trợ Mạng lưới sông ngòi Việt Nam trong các hoạt động vận động chính sách liên quan tới năng lượng và phát triển bền vững (VRN: http://vrn.org.vn).

 

Ở cấp khu vực, GreenID là thành viên tích cực của Liên minh cứu trợ sông Mê Công (Savethemekong Coalition), là đầu mối quốc gia của Mạng lưới Năng lượng và Sinh thái vùng Mê Công (MeeNet: http://meenet.org) đồng thời là đầu mối liên hệ của Hội đồng Năng lượng tái tạo Đông Nam Á. Ở cấp toàn cầu, GreenID tích cực tham gia vào các sáng kiến và diễn đàn thảo luận về ứng phó với biến đổi khí hậu và cải cách nhiên liệu hóa thạch.

Thông qua các mạng lưới và diễn đàn này, GreenID cùng các đối tác tạo được kênh trao đổi thông tin, đóng góp chính sách quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng, bảo vệ môi trường, quản trị tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.