Green Innovation and Development Centre

E-Enhance

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng" thúc đẩy phát triển NLTT và sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiên tiến nòng cốt tại địa phương, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân Việt Nam.

BẠN CHƯA BIẾT GÌ VỀ DỰ ÁN?

 

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Cán bộ các tổ chức xã hội, nghề nghiệp địa phương được nâng cao nhận thức, kiến thức về NLTT và SDNLTKHQ

Start

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

”Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”

26-11-2017

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng" thúc đẩy phát triển NLTT và sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiên tiến nòng cốt tại địa phương, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân Việt Nam.

01-12-2017

End


Green School


"Một khóa học bổ ích, vui vẻ và giúp tôi thay đổi hành vi hướng tới cuộc sống"


Kiều Huyền
Hà Nội

"Một khóa học bổ ích, vui vẻ và giúp tôi thay đổi hành vi hướng tới cuộc sống"


Mạc Hy
Thái Bình

"Một khóa học bổ ích, vui vẻ và giúp tôi thay đổi hành vi hướng tới cuộc sống"


Minh Thư
Đà Nẵng


"Website này được sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu. Các nội dung của website thuộc trách nhiệm của GreenID Vietnam và trong mọi trường hợp không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu."